Edukacja polsko i anglojęzyczna

Przedszkola „Oliver” posiadają ponad 12-letnią tradycję oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej z małymi dziećmi a także własny, sprawdzony i wypracowany dla potrzeb przedszkoli schemat edukacji w języku polskim i angielskim w oparciu o rekomendowane przez MEN programy nauczania.

Przedszkolu "Oliver" program realizujemy w języku polskim i angielskim, co sprawia, że dzieci uczą się nowych treści w dwóch językach jednocześnie.

Nauka języka angielskiego jest integralną częścią wielozmysłowego poznawania świata podczas całego dnia aktywności edukacyjnej dziecka, to jest logicznie spójnej, metodycznie zorganizowanej struktury, na którą składają się określone sytuacje dydaktyczne i wychowawcze w czasie zajęć obowiązkowych i poza programowych. Język angielski jest obecny na zajęciach każdego dnia a treści edukacji językowej pokrywają się z aktualnie realizowanymi treściami nauczania, skupionymi wokół kręgów tematycznych wyznaczonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dążymy do praktycznego integrowania treści, metod i celów nauczania w języku obcym i ojczystym, by dziecko mogło poznać świat i wyrazić siebie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Edukacja w języku angielskim

Edukacja w języku angielskim prowadzona jest w oparciu o programy Oxford University Press i Longman w zakresie rozszerzonym oraz programy autorskie uwzgledniające specyfikę przedszkola.

Edukacja w języku polskim

Edukacja w języku polskim odbywa się zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez MEN oraz wytycznymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w oparciu o programy nauczania zgodne z nową podstawą programową.

  • Codzienną edukację prowadzimy w oparciu o program „Ku dziecku” autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźni i Teresy Parczewskiej z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS.Program ten został nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jest to  autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku.  Treści zawarte w programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.
  • Dodatkowo wprowadzamy elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już począwszy od grup najmłodszych, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych oraz logopedycznych, tzw. "zabaw na gimnastykę buzi i języka".
  • W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy - z„Dziecięcej matematyki" prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Ponadto w  naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy „ruchu rozwijającego” Veroniki Sherborne, „pedagogiki zabawy” KLANZY, twórczego myślenia itp.


Kadra pedagogiczna przedszkola

Placówka zatrudnia wykwalifikowanych młodych wychowawców po studiach licencjackich  i magisterskich z zakresu pedagogiki przedszkolnej i  wczesnoszkolnej oraz podyplomowych (np. logopedia, reedukacja), ponadto posiadających licencje na prowadzenie zajęć z glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego, "Dziecięcej Matematyki" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, logopedii czy reedukacji. Kadra pedagogiczna na co dzień wspiera rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Respektuje prawa dziecka i szanuje jego godność. Nauczycielki otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu