wizja, misja, koncepcja

wizja, misja, koncepcja

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,

projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

/ Jan Paweł II /

WIZJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też  dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Uczymy otwartości  na kontakty  z innymi ludźmi, patriotycznej oraz twórczej postawy wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka. Zabiegamy                                            o partnerską współpracę z rodzicami.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

 • Każde dziecko traktowane jest podmiotowo, jest jednakowo ważne  i kochane.
 • Uczymy dzieci otwartości, spontaniczności i twórczego myślenia w swoich działaniach. Staramy się wzmacniać poczucie własnej wartości, wykształcać umiejętność okazywania uczuć, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane.
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka,  by wspierać go na każdym etapie jego życia.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia  w starcie szkolnym.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie  z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych  zajęciach  prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną.
 • Kadra pedagogiczna  doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju, zjednoczonej Europy.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

MODEL ABSOLWENTA

 

Dziecko kończące Niepubliczne Przedszkole „Oliver”  i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować  w roli ucznia.

 

WYKAZUJE:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania ,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania                                     z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji w  pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami, podejmowania  prób poradzenia sobie                           z zadaniem,
 • umiejętność współdziałania w grupie, podporządkowania się poleceniom, normom,
 • umiejętność współdziałania z innymi i tolerancję wobec innych,
 • samodzielność i odporność na stres.

POSIADA:

 • zdolność  porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
  • wyobrażenie o  obowiązkach wynikających z roli ucznia,
  • podstawową wiedzę o świecie.

UMIE:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki, komputerem i urządzeniami gospodarstwa domowego.

 

ZNA I ROZUMIE:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi ,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ,
  • zasady kultury współżycia , postępowania ,
  • kulturę i dziedzictwo własnego kraju, symbole narodowe,
  • potrzebę szanowania przyrody i środowiska, prezentuje postawę proekologiczną.

 

NIE OBAWIA SIĘ:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę , przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu ,
 • wyrażać własne uczucia.

 

SPECYFIKA I NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele główne :

 • Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka,                                              z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb  i możliwości.
 • Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności  i wiadomości niezbędnych w szkole  i codziennym życiu.
 • Stałe podnoszenie poziomu nauczania, wychowania i opieki.
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie kadry, poszerzanie i zdobywanie nowych  kwalifikacji, wyższych stopni awansu zawodowego oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 • Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów  współdziałania                           z rodzicami.
 • Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału  w życiu przedszkola.
 • Unowocześnianie i dostosowanie bazy materialnej  przedszkola do potrzeb dzieci i koncepcji naszej pracy.
 • Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku.

Realizacja celów:

 

 1. Przedszkole posiada określone i akceptowane cele i kierunki działania.                                            Kryteria sukcesu:
 • Przedszkole posiada specyfikę swojej  pracy tzn. uświadamiamy dzieciom istnienie innych kultur, form komunikacji oraz wzbogacamy ogólną wiedzę o świecie m.in. poprzez codzienny kontakt z innym niż język ojczysty – językiem angielskim.
 • Koncepcja pracy przedszkola jest znana nauczycielom, innym pracownikom i rodzicom.
 • Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

 

 

 1. 2. Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.                                               Kryteria sukcesu:
 • Przedszkole diagnozuje, analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności dzieci.
 • Dziecko ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu, rozwijania wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej                           i ruchowej.
 • Dzieci są samodzielne i otwarte,  podejmują różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.
 • Dzieci uczą się postaw społecznych w relacjach do innych ludzi  m.in. wykazują umiejętność współpracy w grupie, biorą udział w przedstawieniach teatralnych                                    i koncertach.
 • Dzieci osiągają gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

 

 1. Przedszkole wypracowało jednolity i spójny system wychowawczo- opiekuńczy.                                                            Kryteria sukcesu:
 • Dzieci znają swoje prawa i obowiązki, samodzielnie tworzą Kodeks Grupowy Przedszkolaka.
 • Dziecko jest akceptowane takie  jakie jest.  Jesteśmy otwarci na współpracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Dostrzegane są mocne strony wychowanków, realizowany jest Program wspierania uzdolnień dzieci  w wieku przedszkolnym, zajęcia w Klubie Kreatywnego Przedszkolaka ”eksperymentujemy, badamy, poznajemy z Oliverem”.
 • Dziecko ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesów poprzez zaproponowaną szeroką ofertę zajęć dodatkowych, warsztatów, koncertów, teatrzyków, wycieczek edukacyjnych  i spotkań z ciekawymi gośćmi.
 • Dziecko ma zapewnioną odpowiednią opiekę  i bezpieczeństwo na terenie przedszkola oraz podczas spacerów i wycieczek. Ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa poprzez tworzenie  miłej, przyjaznej,  „domowej” atmosfery.
 • Dziecko zna zasady zdrowego żywienia,  ma zapewnione całodzienne wyżywienie                           z własnej, przedszkolnej kuchni,  uwzględniającej  regularne pory posiłków oraz  wszelkie zróżnicowane diety wg indywidualnych potrzeb dzieci.
 • Rodzice otrzymują obiektywną i rzetelną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka                           w formie ustnej i pisemnej na zakończenie każdego roku przedszkolnego.

 

 1. 4. Szkolenie kadry w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy        z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy.

 

Kryteria sukcesu:

 • Nauczyciele aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach.
 • Tworzą i realizują  programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
 • Nauczyciele monitorują efekty własnej pracy.

 

 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki.                                                                                                                                        Kryteria sukcesu:
 • Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska, pozyskuje nowych wychowanków poprzez dopasowanie swojej oferty do oczekiwań i możliwości rodziców.
 • Rodzice znają organizację placówki, warunki pracy oraz realizowane programy nauczania   i ofertę zajęć dodatkowych.
 • Rodzice mają możliwość indywidualnych konsultacji z wychowawcami grup i dyrektorami.
 • Rodzice wyrażają opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
 • Rodzice  współuczestniczą w przygotowaniach do  uroczystości przedszkolnych.
 • Nauczyciele są zaangażowani w niesienie pomocy dzieciom i ich rodzicom.
 • Rodzice korzystają z informacji na stronie internetowej przedszkola.
 • Nauczyciele realizują plany współpracy ze środowiskiem lokalnym m. in. poprzez współpracę   z prasą lokalną, Gazetą Wyborczą, szkołami podstawowymi, Urzędem Miasta.

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola jest planem rozwoju tworzonym przez całą społeczność przedszkolną. Wszyscy powinniśmy go zrozumieć i identyfikować się z nim.  Jest drogowskazem i mapą działań dla wszystkich  pracowników. Jest konstrukcją, na której opiera się codzienna praca przedszkola. Działania podejmowane przez przedszkole  podlegają stałemu monitorowaniu i ocenie efektów działania.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu